Dyrektywa Vat 2006/112


Książka dostępna w księgarniach:

Cena: 239.50 zł
Kup w Selkar
Cena detaliczna: : 249.00
Autor : ,
Stron :
Forma : druk
Wydawnictwo : C.H. Beck
Data wydania :
Język : polski
ISBN : 9788325528805
ISBN : 9788325528805
Kategorie : Prawo
Tagi :
Ocena :
Dyrektywa Vat 2006/112


Dyrektywa 2006/112/WE jest obecnie podstawowym aktem prawa unijnego wyznaczającym zasady opodatkowania podatkiem od wartości dodanej we wszystkich państwach UE.

Celem niniejszego komentarza jest przybliżenie zasad opodatkowania VAT wynikających z Dyrektywy oraz wskazanie praktycznego wpływu przepisów Dyrektywy na prawa i obowiązki krajowych podatników VAT. Analiza przepisów Dyrektywy stanowi bowiem punkt wyjścia dla oceny zgodności krajowych regulacji z przepisami unijnymi. Autorzy wiele miejsca poświęcili omówieniu zagadnień szczególnie kontrowersyjnych na gruncie krajowej praktyki, tj.:

?konieczność uzyskania potwierdzenia odbioru faktury korygującej w celu obniżenia podstawy opodatkowania,
?opodatkowanie świadczeń złożonych (np. ubezpieczenie i leasing, refaktura mediów i najem),
?wymogi dokumentacyjne dotyczące eksportu i dostaw wewnątrzwspólnotowych,
?rozliczenie VAT transakcji w zakresie obrotu wierzytelnościami,
?zwolnienia z VAT dla sprzedaży nieruchomości.
W analizie poszczególnych zagadnień pomocne są liczne przykłady i schematy ? opracowane na podstawie doświadczenia autorów ? które pozwalają one na łatwiejsze przyswojenie trudnych niekiedy zagadnień VAT na przykładzie konkretnych sytuacji .

Autorzy w skomentowali także istotne zmiany do Dyrektywy związane z wejściem w życie Dyrektywy 2010/45/UE. Dyrektywa ta w istotny sposób modyfikuje m.in. zasady wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej. Wspomniana Dyrektywa weszła w życie już w 2010 r., lecz kraje członkowskie zobowiązane są stosować regulacje z niej wynikające od 1.1.2013 r. Niektóre państwa, przykładowo Polska, postanowiły dostosować swe krajowe regulacje już wcześniej. Mając na uwadze znaczenie nowych regulacji, Autorzy wiele miejsca poświęcili tym przepisom, prezentując zarówno przepisy obecnie obowiązujące (lecz stosowane przez państwa członkowskie od 1.1.2013), jak również przepisy już zmienione przez Dyrektywę 2010/45/UE, które jednak do 31.12.2012 są stosowane przez poszczególne kraje UE. W komentarzu zawarte jest szczegółowe omówienie istotnych zagadnień związanych m.in. z wystawianiem i przesyłaniem faktur w formie elektronicznej:

?sposoby zapewnienia autentyczności pochodzenia faktur elektronicznych;
?sposoby zapewnienia integralności treści faktur.
Autorzy wskazują, w jaki sposób fakturowanie elektroniczne może być wdrożone w praktyce i odpowiadają na pytanie, czy i pod jakimi warunkami dopuszczalną formą przesłania faktury elektronicznej może być np. e-mail z załączonym dokumentem w formacie pdf.

Mając na uwadze istotną rolę orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Autorzy podjęli się również analizy najważniejszych wyroków dotyczących VAT, przedstawiając, w jaki sposób orzeczenia te mogą być przez podatników wykorzystane w sporach z organami podatkowymi. Coraz powszechniejsza praktyka stosowania Dyrektywy oraz wykorzystywania dorobku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przez polskie sądy administracyjne sprawiają, że znajomość Dyrektywy jest realnym atutem po stronie podatnika.

Podobne książki


Dyrektywa VAT

Dyrektywa VAT

Przedstawiana czytelnikom książka jest inna i wyjątkowa, jej autorzy odeszli od tradycyjnego modelu komentowania poszczególnych artykułów Dyrektywy. Prezentują oni raczej kluczowe problemy natury praktycznej pojawiające się na styku przepisów dyrektywy i prawa krajowego. Wskazują również sposoby ich rozwiązania i działania jakie podatnicy powinni podjąć w tym zakresie. Adam Bącal, sędzia NSA Z Przedmowy Stan prawny:

Unijny obowiązek odmowy zastosowania przez sąd krajowy ustawy niezgodnej z dyrektywą Unii Europejski

Unijny obowiązek odmowy zastosowania przez sąd krajowy ustawy niezgodnej z dyrektywą Unii Europejski

Od dnia 1 maja 2004 r. każdy sąd w Polsce stosujący prawo unijne jest sądem unijnym w znaczeniu funkcjonalnym. W sprawach unijnych sądy krajowe musza stosować standardy rozstrzygnięć, które wykraczają poza znane w prawie krajowym koncepcje interpretacyjne. Prawidłowe rozstrzyganie spraw unijnych wymaga wiec od sądów państw członkowskich Unii Europejskiej właściwego posługiwania się zasadami prawa unijnego.

E-FAKTURA 2013 Regulamin wdrożenia, wystawiania, przesyłania, odbierania oraz przechowywania elektro

E-FAKTURA 2013 Regulamin wdrożenia, wystawiania, przesyłania, odbierania oraz przechowywania elektro

Uwaga ? rewolucyjna liberalizacja w e-fakturach 2013. W końcu można praktycznie zredukować koszty fakturowania. Podstawa prawna obowiązku wdrożenia: § 4 nowego Rozporządzenia MF w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej ? zobowiązuje każdego podatnika do określenia sposobu zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i

Faktury VAT 2011

Faktury VAT 2011

W 2011 roku nie ma konieczności umieszczania na fakturach VAT wyrazów “ORYGINAŁ” i “KOPIA”, wprowadzona została możliwość wystawienia zbiorczych faktur korygujących w przypadku, gdy podatnik udziela rabatu w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów i usług dla jednego odbiorcy w danym okresie (bez konieczności przywoływania numerów wszystkich faktur, do których odnosi się rabat) oraz zmieniono przepisy

Faktura VAT 2013 – wzorcowa instrukcja z dokumentacją wg. zasad obowiązujących od 1 stycznia 2013 r.

Faktura VAT 2013 – wzorcowa instrukcja z dokumentacją wg. zasad obowiązujących od 1 stycznia 2013 r.

Gotowy wzorzec instrukcji fakturowania przygotowany z uwzględnieniem szeregu bardzo istotnych zmian obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku oraz od 1 stycznia 2014 roku. Instrukcja pomoże w ustaleniu jednolitych zasad fakturowania sprzedaży w firmie oraz odpowiadające im procedury postępowania w zakresie: wystawiania faktur VAT spełnienia formalnych wymogów związanych z prawidłowym sporządzeniem faktur wystawiania i przesyłania faktur

Ryczałt w praktyce 2012

Ryczałt w praktyce 2012

Ryczałt jest atrakcyjną formą opodatkowania stosowaną przez podatników prowadzących działalność (osiągających dochody) w mniejszych rozmiarach. Z uproszczeniem wymiaru wiąże się zmniejszenie obowiązków podatnika w zakresie prowadzenia dokumentacji. Od 2011 r., w związku z przejściem na nową PKWiU, zmieniły się np. stawki ryczałtu dla niektórych rodzajów działalności. Już od 2008 r. nastąpiły istotne zmiany w zasadach

Recenzje/Opinie o książce


Dodaj komentarz